Бюджет от нулата Печат
Автор: Йордан Недев   
23 Март 2011г.

През последните 1-2 години много компании се впуснаха да съкращават своите разходи и да повишават своята цялостна ефективност. Тези инициативи често се задънват, когато се стигне до неминуемото разглеждане ред по ред на отчета за приходи и разходи (ОПР). Следва или разсичане на гордиевия възел с меч от -10%, или достигане на компромисни решения, които се вземат на парче, без да е помислено за взаимовръзките и за цялостния ефект върху крайната цел.

Бюджетът „от нулата“ (zero-based budget) решава този проблем, като също помага за постигането на ефективни и конкретни числови цели, но от стратегическа гледна точка. Този тип бюджет има за цел да отговори на въпроса: „Ако стартирам бизнеса си сега от нулата, какви разходи е необходимо да направя, за да постигна приходите, които очаквам да генерирам?“ Изхождайки и от нашата практика, в тази статия накратко сме разгледали основните предизвикателства пред изграждането на бюджет „от нулата“.

Бюджетът е оперативен инструмент за краткосрочно планиране на дейността. Обичайният срок, за който се прави, е една година. В бюджета правим прогноза за приходите и разходите на предприятието през следващата фискална година. Можем да го разширим и към прогноза за паричните потоци за същия период. Този прогнозен отчет трябва да е относително подробен, за да бъде използван за целеполагане и следене на изпълнението на оперативните задачи, а те трябва да са ясни, конкретни и постижими.

Работихме с една от най-големите български логистични компании по проект за изготвяне на бюджет „от нулата“ за следващата фискална година. Именно целеполагащата функция на бюджета „от нулата” беше от голямо значение. Висшият мениджмънт на компанията бе осъзнал необходимостта от външна гледна точка, която да очертае по-ясно целите пред бизнеса, постигането на които ще доведе до оптимизиране на дейността. Избраният инструмент – бюджет „от нулата” – позволява точно това, защото в изграждането му не се стъпва върху миналото на фирмата (което обикновено пренася неефективностите в бъдещето), а върху задълбоченото познаване на дейността и детайлно описание на оптимизираните бизнес процеси. По този начин бюджетът „от нулата” забива репера за оптимални приходи, разходи и печалба на дружеството.

При залагането на цели пред търговския отдел на предприятието изникна едно от основните предизвикателства пред проекта – разбивката на разходите в бюджета по клиенти. Всъщност, особеността в прилаганата финансова експертиза е във вярното формулиране на непреките разходни групи, както и в избора на правилните бази на разпределение на тези групи разходи по клиенти. Това ние гарантирахме с много задълбоченото опознаване на бизнеса на клиента. Впоследствие доказахме, че част от големите клиенти, които ползваха специални ценови тарифи за превоз, се държат като елементарен сбор от малки клиенти без никакви синергии помежду им, което компрометира икономически по-изгодните условия за тях. Пресметнахме и цената на отсичане за всеки един от клиентите (при прогнозните количества и видове товари) – тази, при която приходите от клиента и разходите по клиента се изравняват за прогнозния период.

В общия случай, добре е бюджетът да бъде създаден на ниските йерархични нива в организацията и след това уточнен, допълнен и коригиран задължително в диалогичен режим с горните нива. По този начин оперативно изпълняващите го ще бъдат по-мотивирани да постигнат заложените цели, защото ще липсва оправданието „спуснат ни е отгоре, никой не ни е питал“. Инструментът бюджет „от нулата”, обаче, е продукт на висшето ръководство, защото методологията му изисква стратегически поглед върху дейността и бизнес процесите на компанията и как те участват във веригата на добавяне на стойност на дружеството. Това се случва след като задължително се мине през следните стъпки:

  1. Разработване на карта на веригата на добавяне на стойност на бизнеса и разграфяване на всички бизнес процеси по нея
  2. Детайлно описване на всички бизнес процеси
  3. Оптимизация на бизнес процесите
  4. Идентифициране на необходимите ресурси и определяне на натуралните им измерители (часове, килограми, километри, брой и т.н.); обвързване на заложените приходи с бизнес процесите и натуралните им измерители
  5. Остойностяване на всеки бизнес процес в натурални и парични измерители
  6. Изброяване на необходимия брой повторения на всеки бизнес процес, за да се постигнат заложените приходи


За завършек ще представим един кратък и опростен пример по отношение реализацията на този инструмент в работата на нашия клиент:

Един от началните процеси във веригата на добавената стойност на логистичната фирма е приемането на заявка за превоз от клиент. След направен задълбочен анализ установихме следните зависимости: при оптимизиран начин на работа за приемането на 1 заявка за превоз на товар са необходими 20 минути на 1 служител (0.04 човекодни), който ползва офис помещение, мебели, техника, консумативи и прави обичайни режийни разходи. Разходът за 1 човекоден на такъв служител изчислихме, че е 50 лв и тази сума включва както възнаграждението на служителя, така и присъщите му амортизация и наем на ползваните от служителя дълготрайни активи, текущи разходи за офис консумативи и режийни. За да бъдат осъществени предвидените приходи, клиентите ще направят 100 000 заявки. Това прави 4 000 човекодни, необходими за приемане на заявките и 200 000 лв разходи по приемане на заявки.

 

Изживяхме 10% от първото си столетие!

Когато започвахме световната енциклопедия се казваше Britannica и ...

виж целият текст

Бюджет от нулата

През последните 1-2 години много компании се впуснаха да ...

виж целият текст

Бизнесът и промените в демографията

В рамките на поредицата от lifestyle анализи „Пазарен компас: ...

виж целият текст

Проследяване на бизнес процесите - Проследяваме всички работни процеси във фирмата, като определяме кои са критичните за бизнеса и даваме препоръки за тяхното оптимизиране.
Анализ на състоянието - Помагаме на нашите клиенти да изградят съвкупността от цели, които дългосрочно да гарантират финансовата стабилност на бизнеса.


Bg | En
Real Time Web Analytics